Treninky

Treninky budou byvat :

Utery: 16:00-17:15

Pátek: 16:00-17:15